Onze Visie

Jongeren groeien vandaag op in een wereld van superdiversiteit, zeker in onze steden. Ook
Antwerpen evolueert naar een meerderheid van bewoners met een migratieachtergrond.
Onze stad kent vandaag een veelheid aan landen van herkomst, talen, culturen, religies,
statuten en sociale posities. De diversiteit in de diversiteit is groter dan ooit. Bazzz kiest
ervoor om vanuit een actief pluralisme als basishouding met die superdiversiteit aan de slag
te gaan.

Bazzz is een jeugdorganisatie die specifieke aandacht schenkt aan de emancipatie en
participatie van jongeren met een buitenlandse herkomst. Ze bevinden zich vaak op een
kruispunt van verschillende uitsluitingsmechanismen waardoor hun algemene participatie
aan de samenleving ondermaats blijft. Bovendien voelen vooral de jongere generaties (in
vergelijking met de eerste generatie) zich steeds meer uitgesloten. “Specifiek bij
moslimjongeren is er een tendens dat de groeiende negatieve beeldvorming van de islam
ertoe leidt dat zij het vertrouwen in de samenleving verliezen en zich ‘naar binnenkeren’. Op
termijn dreigt dit te leiden tot socio-economische gettovorming met een cultureel en
religieus karakter. Dit kan er vervolgens voor zorgen dat binnen moslimgemeenschappen de
sociale controle op het gedrag van jongeren sterker wordt en dat de individuele
keuzevrijheid wordt ingeperkt.


In hun identiteitsontwikkeling staan jongeren met een buitenlandse herkomst vaak voor de
uitdaging verschillende werelden te verzoenen. Enerzijds willen ze graag als volledige
burgers deel uitmaken van hun samenleving, maar al te vaak worden ze geconfronteerd met
racisme en discriminatie waardoor ze het vertrouwen in zichzelf en de hen omringende
samenleving verliezen. Anderzijds worden deze jongeren ook gevormd door
cultuurspecifieke factoren die voor een stuk hun trots en identiteit uitmaken. Deze culturele
elementen kunnen een kracht vormen in hun emancipatiestreven, maar ook oorzaak zijn van
gebrek aan maatschappelijke participatie.


Bazzz ontwikkelt een uniek aanbod dat inspeelt op die complexe identiteitsontwikkeling,
maar dat tegelijk oog heeft voor de ruime maatschappij. We willen de horizon van jongeren
verruimen, hen leren omgaan met diversiteit en zodoende bijdragen aan een grotere sociale
cohesie in onze samenleving.